zupnija

Za nastanek župnije v naših krajih se lahko smatra sredino 11. stoletja; za solnograško škofijo ne pred letom 1060, za oglejsko mogoče eno ali drugo desetletje prej. Do tistega časa pa je bila naša dežela misijonsko ozemlje. Vse potrebščine župnije in drugih cerkva, pa tudi duhovnikov so se prvotno pokrivale le iz dohodkov desetine, naši kraji pa so bili takrat še malo obljudeni in obdelani, zato je bilo neobhodno potrebno, da je župnija obsegala toliko ozemlje, da je iz njegove desetine dobivala delež za preužitek. Gotovo je, da sta obe župniji slovenjgraškega okrožja, šmartinska in starotrška, ali dolgo časa imenovana 'slovenjegraška', zelo stari, enako gotovo pa je, da sta obe prvotno tvorili samo eno župnijo.

Pred ustanovo lastne župnije so najverjetneje starotrški upravljali cerkev sv. Egidija, kuracija je nastala že v drugi polovici 15. stoletja.

Turška vas se prvič omenja v listini iz leta 1518. Kje naj bi bil grad Turjak? Eni domnevajo, da bi bil v neposredni bližini cerkve sv. Lenarta, drugi vrh hriba nad cerkvijo.

St. Ilgen bei Turjak.Valvasor omenja župnijo kot St. Aegidii am Triakh. Turška vas, Turjak, Turjeglava, pravijo nekateri zgodovinarji in spominjajo na pohode Turkov, ki so pustošili v Mislinjski dolini.