zupnija
Društvo socialnih dejavnosti Kolpingova družina Šentilj pod Turjakom
 
Kolpingovo organizacijo je ustanovil duhovnik Adolf Kolping. Rodil se je ….1813, umrl ….1865,  27. oktobra leta pa je bil proglašen za blaženega. Ustanovil jo je z namenom, da bi pomagal reševati socialna vprašanja svojega časa. Industrijska revolucija je močno prizadela takratne obrtnike, še posebej pomočnike. Leta 1849 je v Kolnu ustanovil Društvo katoliških pomočnikov, ki je postalo temelj današnje svetovne Kolpingove dejavnosti. (Kolping International), katere del je  Združenje Kolpingovih socialnih dejavnosti Slovenije.
 
Združenje je katoliška laiška socialno humanitarna ustanova. Člane povezuje vera v Jezusa Kristusa in navdihuje njegova zapoved ljubezni do bližnjega. Naloga članov je da so  odgovorni soustvarjalci družbe, v kateri živijo ter za to nalogo usposabljajo še posebej mladino. Krščansko pojmovanje človeka in družbe, ki je temelj katoliškega socialnega nauka je vodilo dejavnosti članov.
 
V letu 2002 je dozorela misel, da bi  načela in delo Kolpingove ustanove  obogatilo tudi našo župnijo. Na pobudo slovenskega združenja, ki ga vodita predsednik Franjo Šauprl in duhovni vodja g. Marjan Plohl in ob podpori g. župnika,  je bila konec avgusta ustanovljena Kolpingova družina Šentilj pod Turjakom. 
Člani  so se seznanili z delovanjem  in cilji Kolpingove zveze, sprejeli statut, simbole in izvolili ožje vodstvo družine. Ker je združenje laiška ustanova, ga vodi  predsednica Marija Vaukan. Da pa nebi izgubili prave – katoliške smeri, je naš duhovni vodja  župnik, g.Tine Tajnik.
Župnija nam je dala na voljo prostor v kaplaniji.
 
Naš sklep je bil tudi, da si želimo sodelovati z vsemi skupinami, in sodelavci v župniji. Prav tako želimo sodelovati z vsemi društvi in posamezniki v kraju. Zato smo leto kasneje ustanovili društvo.
Na socialnem področju si prizadevamo za medsebojno povezanost in najrazličnejše oblike druženja.  Odkrivamo ljudi v stiski in jim pomagamo. V duhu ustanovitelja skrbimo za izobraževanje in usposabljanje kristjanov in laikov, da se dejavno vključujejo v družbeno življenje. Tako lahko soustvarjamo pravičnejšo družbo in se borimo proti revščini v njenih koreninah. Pomembnejša cilja našega dela sta razvoj subsidarnosti in  solidarnosti v družbi.
Izvajamo in podpiramo delo z mladimi. Njim so namenjene delavnice, oratoriji, počitniški teden – hura počitnice.  Za odrasle organiziramo socialno akademijo, srečanja z znanimi domačini, predavanja za brezposelne,...
Pri izvajanju dejavnosti  si predvsem pomagamo s ponudbo in podporo  slovenskega in mednarodnega združenja. Prav tako naše projekte  predvsem tiste naravnane na lokalno populacijo  podpira občina Mislinja.
 
Tudi na duhovno področje ne pozabljamo. Tako v postnem času pripravimo križev pot za birmance, ob dnevu državnosti mašo za domovino,
 
V letu 2009 smo sklenili partnerstvo s Kolpingovo družino iz Anzefarja pri Marburgu iz Nemčije. Takrat so bili gostje naše župnije in  občine Mislinja. V lanskem letu pa smo jih ob praznovanju 60. letnice njihovega delovanja obiskali in tako še tesneje povezali naša prijateljstva.
 
Poligon našega delovanja je širok in globok. Daje ogromne možnosti  prostovoljnemu  delu. Kolpingova družina ga opravlja v svojih  zmožnostih.
Za naša prizadevanja in delo pa ne pozabimo  prositi Božjega blagoslova in podpore blaženih Adofa Kolpinga in Antona Martina Slomška. 
 
 
Kolpingova družina je prostovoljno združenje fizičnih oseb, ki želijo aktivno delovati v duhu socialnega nauka Adolfa Kolpinga. Je včlenjena v nacionalno Kolpingovo združenje Slovenije in preko nje v Kolpingovo svetovno združenje.
 
Statut Kolpingove družine opredeljuje namene, cilje in naloge:
 
Nameni in cilji Kolpingove družine so:
 
 • Razvijati in gojiti socialni in solidarni čut med članstvom
 • Posredovati in razvijati vrline med člani kot so ustvarjalnost, občutek za delo v skupnosti, disciplino, samokritičnost, točnost, tovarištvo in skromnost.
 • Izvajati solidarnostne in socialne aktivnosti za člane in druge
 • Nuditi strokovno pomoč pri reševanju socialnih problemov članov in drugih
 • Izvajati usposablajnje in izobraževanje članov za delo in življenje
 • Organizirati humanitarne akcije
 • Organiziranje in iskanje zaposlitvenih možnosti ter pomoč pri zagotavljanju socialne varnosti za člane
 • Povezovati mlade s ciljem vzgoje, razvoja socialnega občutka in druženja
 • Organizirati kulturne, izobraževalne, vzgojne in družabne možnosti za udejstvovanje svojih članov in drugih
 • Vzgajati svoje člane v ljubezni do naše domovine
Društvo ima naslednje namene in cilje:
 
Svoje cilje Kolpingova družina uresničuje z naslednjimi nalogami:
 
 • Z organiziranjem solidarnostne in socialne aktivnosti v obliki raznih izobraževalnih delavnic in seminarjev
 • Nudenje strokovne pomoči pri reševanju socialnih problemov tako za svoje člane ko druge.
 • Izvajanje usposabljanja in izobraževanja za delo in življenje v obliki tečajev, seminarjev in delavnic
 • Organiziranje humanitarnih akcij za različne namene – npr, pomoč pri zdravljenju hudo obolelih, za pomoč ostarelim,…
 • Organiziranje in iskanje zaposlitvenih možnosti ter pomoč pri zagotavljanju socialne varnosti.
 • Organiziranje različnih aktivnosti za mlade s ciljem vzgoje, razvoja socialnega občutka in druženja – npr. predavanja strokovnjakov za različnih področij, ki zanimajo mlade, organizacija izletovin potovanja po domovini in tujini, prirejanje srečanj mladih,..
 • Organiziranje kulturnih, izobraževalnih, vzgojnih in družabnih prireditev
 • Širi in popularizira svoje aktivnosti prek sredstev javnega obveščanja in druge literature.
 • Povezuje se z drugimi Kolpingovimi družinami v Sloveniji in tujini